فرزانگی


انسان
سرمست خمب فرزانگی ایست
که هنوز از آن قطره ای بیش در نکشیده
از معماهای سیاه سر برآورده است
احمد شاملو