انسانکده گامی در جهت نوشکوفایی انسان ها

انسانكده موسسه اي است غير انتفاعي و فكري كه در صدد است
در جهت نو شكوفايي انسان و تثبيت زيبايي هاي زندگي گام هايي مهم و پايدار بر دارد
انسانكده به دور از هر نوع شتاب و روزمرگي
به دنبال بنياد افكني يك فرهنگ جديد در خصوص حقايق نوين است
كه با مرورزمان تكامل پيدا كرده و ابعاد قلمرو جديدي خواهد يافت
...

هیچ نظری موجود نیست: