زنگار

زماني كه مي خواهم حرف بزنم خط مي كشم
و خطوطم ساده ترين لغات است
و دلتنگي هايم را زنگار ورقي مسين
در ميان شانزده ميليون رنگ در آغوش مي گيردهیچ نظری موجود نیست: